No, pora skończyć na jakiś czas z moimi zwierzeniami uczuciowymi, pora na politykę.. :>

Otóż, uważam się za patriotę i Nacjonalistę, za Narodowca.

Nie jestem faszystą, ani skinheadem..

Po prostu mam dosyć pseudo-rządów, oraz ich pseudo sukcesów..

Niby w naszym Pięknym kraju wszystko jest fajne..

Unia, brak granic, inwestorzy, prywatyzacja, liberalizacja, i inne..

Ale mało komu rzucają się w oczy fakty, takie jak to, że np na oficjalnej stronie
(http://www.wp.mil.pl/pliki/File/Wizja_SZRP_2030.pdf),
Wojska Polskiego można w pewnym PDF-ie przeczytać między innymi :

„(…)Operacje Sił Zbrojnych RP będą realizowane w ścisłej koordynacji z pozostałymi in-
strumentami systemu obronnego
. Ich celem będzie zapobieganie i neutralizowanie konflik-
tów lokalnych i regionalnych
, przeciwdziałanie międzynarodowemu terroryzmowi i zorgani-
zowanej przestępczości.
Siły Zbrojne RP będą stanowiły ważny składnik wojskowego i politycznego potencjału 
wspólnoty europejskiej i euroatlantyckiej
.(…)”

Oraz 

 ”(…)Międzynarodowy system bezpieczeństwa w perspektywie 2030 roku będzie 
zmierzał w kierunku wielobiegunowości. Jego osnowę będą tworzyły super-
mocarstwa o globalnych interesach
i posiadające własny potencjał ekono-
miczno – militarny do ich zabezpieczenia, grupa krajów o regionalnych i lo-
kalnych aspiracjach, a także ponadnarodowe bloki polityczno – militarne i re-
gionalne struktury bezpieczeństwa
. Istotną rolę w strukturze bezpieczeństwa
świata będą spełniały również komplementarne, w sensie funkcjonalnym i 
wzajemnie wspierające się instytucje zbiorowego bezpieczeństwa i współ-
pracy
.(…)”

„(…)5. Unia Europejska dzięki dalszemu rozszerzaniu, pogłębianiu integracji i sta-
łemu wzrostowi gospodarczemu utrzyma swoją pozycję na arenie międzyna-
rodowej. Unia Europejska będzie konfederacją państw ze wspólną walutą
i wspólną granicą zewnętrzną
. UE będzie podstawowym filarem polityki bez-
pieczeństwa i stabilizacji w Europie, a także stanie się globalnym aktorem  
w sferze polityki bezpieczeństwa.
6. Militarnym instrumentem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Euro-
pejskiej będzie Euroarmia
, stanowiąca silny, europejski filar Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. Będzie ona tworzona na bazie komponentów sił wojsko-
wych wydzielanych z poszczególnych państw członkowskich i podporządko-
wanych operacyjnie ponadnarodowemu, unijnemu dowództwu
. W jej skład
będą wchodziły również oddziały i pododdziały tworzone na bazie bezpo-
średniego naboru prowadzonego przez instytucje unijne.
7. Euroarmia w perspektywie 20-25 lat będzie posiadała zdolności operacyjne
niezbędne do autonomicznego planowania i prowadzenia pełnego spektrum
operacji wojskowych sięgających od operacji pokojowych i stabilizacyjnych 
do pełnoskalowych operacji wojskowych o wysokiej intensywności, realizo-
wanych zarówno na, jak i poza terytorium Europy. (…)”

 ”(…)9. Zasadniczymi czynnikami generującymi realne zagrożenia dla środowiska 
bezpieczeństwa międzynarodowego w pierwszych dekadach XXI wieku oraz
decydującymi o ich jakościowym i ilościowym poziomie będą: negatywne
skutki postępującej globalizacji, znaczący wzrost demograficzny w pań-
stwach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie
, zmiany klimatyczne oraz ogra-
niczony dostęp do zasobów naturalnych. Będą to także rosnące dyspropor-
cje w poziomie życia pomiędzy bogatymi i biednymi
(…)
W niekorzystnych warunkach problemy te mogą stać się również 
przyczyną niestabilności i dezintegracji struktur państwowych oraz rozpadu
państw.(…)”

„(…)10. Czynnikiem destabilizującym międzynarodową sytuację polityczno – militarną
będą fale uchodźców i migracje ludności w obrębie danego państwa lub gru-
py państw.(…)”

A teraz moi drodzy sami osądźcie, co Wam przypominają hasła podkreślone na czerwono..

Mi kojarzą się jednoznacznie..

Euroarmia, fale uchodźców, operacje „pokojowe”, Wspólnie prowadzona polityka zagraniczna 
oraz gospodarcza, Konfederacja państw..

A gdzie jest Polska???

Nasz Kraj!

Decyzje wszelakie będą podejmowane wspólnie , demokratycznie..

Czytaj: będzie decydowała większość, wyłaniająca się z krajów unii,
A NIE NASZE PAŃSTWO JAKO SAMODZIELNY PRZEDSTAWICIEL
NARODU POLSKIEGO!!

Do tego neutralizowanie konfliktów lokalnych i regionalnych..

Wystarczy nazwać to pacyfikowaniem…

Już mi się coś widzi drugie ZSRR..
Tylko, że teraz nie będzie niczego w stylu Radia „Wolna Europa”..
Bo na całym świecie jest tak samo..
Panują niedawni Towarzysze..

Zapraszam szanownych Czytelników na Wikipedię..

Artykuły o historii Niemiec od czasów I wojny światowej do połączenia się RFN i NRD.

Co w nich widać?

Ano to, że np w 1945-1950r byli gestapowcy, szpiedzy, Generałowie
Wehrmahtu i inni trafili do urzędów tworzonych na wzór gestapo, itp.

A później?

Po dekomunizacji (pozornej) większość kadr , pamiętających jeszcze 
III rzeszę , bądź czasy gdy czerwoni niepodzielnie szerzyli marksizm, 
Pozostaje na ważnych stanowiskach w państwie..

W Polsce mamy Drodzy Czytelnicy to samo..

Popatrzmy:

Okrągły stół-> KOMPROMIS I BRAK ROZLICZENIA ZA KRWAWY REŻIM!!
Dalej.. -> PZPR->>> SLD>>inne… KOMUNIŚCI NADAL W PARLAMENCIE, RZĄDZIE!
Dalej.. -> Prywatyzacja, Kredyty, ->>> OKRADANIE POLSKI I NABIJANIE KABZY!!
Dalej.. -> Tolerancja, Homoseksualizm, Aborcja itp->>> NISZCZENIE POLSKIEJ KULTURY!
Dalej.. -> Unia, głupie oraz niekonkretne prawo->> DRUGIE ZSRR!!!!!!

Czy aby na pewno właśnie TEGO chcemy Drodzy Polacy??

Czy może ojczyzny, gdzie Prawo pozwoli nam żyć jak na Polaków we Własnym Kraju przystało?

Więc dlaczego nadal udajemy, że wybieranie ciągle tych samych (zamaskowanych)
karierowiczów i manipulatorów na stanowiska , coś zmieni??

No cóż , polecam samemu pomyśleć, szukać prawdy, a przede wszystkim, zanim się zgodzimy
na panującą nam miłościwie hałastrę komunistyczną, dużo o historii/polityce czytać!!

Bo bez wiedzy mogą nam wszystko wcisnąć..

:)

Działajmy, nie dajmy się!!